Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definicions relacionades amb aquest lloc

A continuació, una llista de termes relacionats amb aquest lloc.

En la seva majoria es tracta de termes i definicions relacionades amb l'energia solar. D'altra banda, també apareixen molts termes per ajudar a la comprensió dels textos continguts en aquest lloc.

Acumulador
Un acumulador és un element encarregat d'emmagatzemar l'energia obtinguda mitjançant l'energia solar per quan sigui necessari usar-la. Un acumulador és un element encarregat d'emmagatzemar l'energia obtinguda mitjançant l'energia solar per quan sigui necessari usar-la.
Ampere
L'ampere (símbol: A) és la unitat base SI que s'usa per mesurar la intensitat del corrent elèctric. Pren el seu nom del físic francès André-Marie Ampère. L'ampere (símbol: A) és la unitat base SI que s'usa per mesurar la intensitat del corrent elèctric. Pren el seu nom del físic francès André-Marie Ampère.
Ampere-hora
L'Ampere-hora és la unitat usada per especificar la capacitat d'una bateria; la quantitat d'electricitat que pot emmagatzemar durant la càrrega i tornar durant la descàrrega. L'Ampere-hora és la unitat usada per especificar la capacitat d'una bateria; la quantitat d'electricitat que pot emmagatzemar durant la càrrega i tornar durant la descàrrega.
Bateries solars
Les bateries tenen la funció d'acumular l'energia que reben dels panells fotovoltaics. Quan hi ha consum, l'electricitat la proporciona directament la bateria i no dels panells. Les bateries tenen la funció d'acumular l'energia que reben dels panells fotovoltaics. Quan hi ha consum, l'electricitat la proporciona directament la bateria i no dels panells.
Cèl·lula fotovoltaica
Una cèl·lula fotoelèctrica és la unitat bàsica que permet transformar energia solar en energia elèctrica. Una cèl·lula fotoelèctrica és la unitat bàsica que permet transformar energia solar en energia elèctrica.
Col·lector solar
Un col·lector solar és un tipus de panell solar dissenyat per a instal·lacions d'energia solar tèrmica. La seva funció és capturar la calor generada per la radiació solar. Un col·lector solar és un tipus de panell solar dissenyat per a instal·lacions d'energia solar tèrmica. La seva funció és capturar la calor generada per la radiació solar.
Combustibles fòssils
Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica fa milions d'anys. Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica fa milions d'anys.
Concentrador solar
Un concentrador solar és un dispositiu que mitjançant diferents sistemes, concentra la radiació solar sobre les cèl·lules fotovoltaiques. També es pot utilitzar en instal·lacions d'energia solar tèrmica. Un concentrador solar és un dispositiu que mitjançant diferents sistemes, concentra la radiació solar sobre les cèl·lules fotovoltaiques. També es pot utilitzar en instal·lacions d'energia solar tèrmica.
Controlador de càrrega
Component d'una instal·lació solar fotovoltaica per controlar l'estat de càrrega i de descàrrega de la bateria.
Corrent altern
El corrent altern (CA) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars. El corrent altern (CA) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
Corrent continu
El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. Els electrons flueixen sempre en el mateix sentit. El corrent continu és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques no varia. Els electrons flueixen sempre en el mateix sentit.
Efecte fotovoltaic
L'efecte fotovoltaic és l'efecte que permet transformar l'energia solar en energia elèctrica per mitjà de les cèl·lules fotovoltaiques. L'efecte fotovoltaic és, per tant, fonamental per a la producció d'electricitat mendiante energia solar. L'efecte fotovoltaic és l'efecte que permet transformar l'energia solar en energia elèctrica per mitjà de les cèl·lules fotovoltaiques. L'efecte fotovoltaic és, per tant, fonamental per a la producció d'electricitat mendiante energia solar.
Efecte hivernacle
L'efecte hivernacle permet que la radiació solar pugui travessar l'atmosfera d'un planeta però dificulta la sortida d'energia tèrmica del mateix. L'efecte hivernacle permet que la radiació solar pugui travessar l'atmosfera d'un planeta però dificulta la sortida d'energia tèrmica del mateix.
Eficiència solar
L'eficiència solar és el percentatge d'energia solar que és transformada en energia elèctrica per la cèl·lula fotovoltaica. En funció de la tecnologia i la producció tècnica, aquest varia entre un 5% i un 30%.

L'eficiència solar és el percentatge d'energia solar que és transformada en energia elèctrica per la cèl·lula fotovoltaica. En funció de la tecnologia i la producció tècnica, aquest varia entre un 5% i un 30%.
Electròlit
L'electròlit, en el cas de les bateries emprades en sistemes fotovoltaics, és una solució diluïda d'àcid sulfúric en què es verifiquen els diferents processos que permeten la càrrega i descàrrega de la bateria. L'electròlit, en el cas de les bateries emprades en sistemes fotovoltaics, és una solució diluïda d'àcid sulfúric en què es verifiquen els diferents processos que permeten la càrrega i descàrrega de la bateria.
Energia cinètica
L'energia cinètica és una forma d'energia que té un cos en moviment a causa de la inèrcia de massa. L'energia cinètica és directament proporcional a la massa i el quadrat de la velocitat. L'energia cinètica és una forma d'energia que té un cos en moviment a causa de la inèrcia de massa. L'energia cinètica és directament proporcional a la massa i el quadrat de la velocitat.
Energia fòssil
L'energia fòssil és l'energia que prové de la combustió de combustibles fòssils. Es tracta d'una font d'energia no-renovable. L'energia fòssil és l'energia que prové de la combustió de combustibles fòssils. Es tracta d'una font d'energia no-renovable.
Energia hidroelèctrica
L'energia hidroelèctrica és l'energia elèctrica produïda en una central hidràulica a partir d'un corrent, vertical o horitzontal, d'un riu. És la part de l'energia hidràulica encarregada d'obtenir energia elèctrica. L'energia hidroelèctrica és l'energia elèctrica produïda en una central hidràulica a partir d'un corrent, vertical o horitzontal, d'un riu. És la part de l'energia hidràulica encarregada d'obtenir energia elèctrica.
Energia solar activa
L'energia solar activa es caracteritza per utilitzar equipaments mecànics o elèctrics per millorar el rendiment. L'energia solar activa es caracteritza per utilitzar equipaments mecànics o elèctrics per millorar el rendiment.
Energia tèrmica
L'energia tèrmica és la part de l'energia interna d'un sistema termodinàmic en equilibri que és proporcional a la seva temperatura absoluta i s'incrementa o disminueix per transferència d'energia. L'energia tèrmica és la part de l'energia interna d'un sistema termodinàmic en equilibri que és proporcional a la seva temperatura absoluta i s'incrementa o disminueix per transferència d'energia.