Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Definicions

Acumulador
Element d'instal·lació capaç d'emmagatzemar l'energia elèctrica, transformant-la en energia química. Es compon de diverses bateries connectades entre si en sèrie o en paral·lel.
Ampere-hora
Unitat usada per especificar la capacitat d'una bateria; la quantitat d'electricitat que pot emmagatzemar durant la càrrega i tornar durant la descàrrega.
Bateries solars
Les bateries tenen la funció d'acumular l'energia que reben dels panells fotovoltaics. Quan hi ha consum, l'electricitat la proporciona directament la bateria i no dels panells. Les bateries tenen la funció d'acumular l'energia que reben dels panells fotovoltaics. Quan hi ha consum, l'electricitat la proporciona directament la bateria i no dels panells.
Caixa de connexions
Element on les sèries de mòduls fotovoltaics són connectats elèctricament, i on pot col·locar-se el dispositiu de protecció, si cal.
Cèl·lula fotovoltaica
Una cèl·lula fotoelèctrica és la unitat bàsica que permet transformar energia solar en energia elèctrica. Una cèl·lula fotoelèctrica és la unitat bàsica que permet transformar energia solar en energia elèctrica.
Central fotovoltaica
Una central fotovoltaica és el conjunt d'instal·lacions solars destinades a la generació d'electricitat mitjançant la radiació solar. Una central fotovoltaica és el conjunt d'instal·lacions solars destinades a la generació d'electricitat mitjançant la radiació solar.
Combustibles fòssils
Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica de fa milions d'anys. Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per la descomposició parcial de matèria orgànica de fa milions d'anys.
Concentrador
Dispositiu que mitjançant diferents sistemes, concentra la radiació solar sobre les cèl·lules fotovoltaiques.
Contador
Un comptador principal mesura l'energia produïda (kWh) i enviada a la xarxa, que pugui ser facturada a la companyia als preus autoritzats. Un comptador secundari mesura els petits consums dels equips fotovoltaics (kWh) per descomptar de l'energia produïda.
Controlador de càrrega
Component d'una instal·lació solar fotovoltaica per controlar l'estat de càrrega i de descàrrega de la bateria.
Convertidor contínua - contínua
 element de la instal·lació encarregat d'adequar la tensió que subministra el generador fotovoltaic a la tensió que requereixin els equips per a la seva funcionament.
Corrent altern
El corrent altern (CA) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars. El corrent altern (CA) és un tipus de corrent elèctric que es caracteritza per canviar al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars.
Corrent continu
El corrent continu (tam´be expressat en les seves sigles CC) és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques (electrons) no varia. El corrent continu (tam´be expressat en les seves sigles CC) és un tipus de corrent elèctric on el sentit de circulació del flux de càrregues elèctriques (electrons) no varia.
Dimensionat
Procés pel qual s'estima la mida d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per atendre unes necessitats determinades amb unes condicions meteorològiques donades.
Díode de bloqueig
Díode que impedeix que s'inverteixi el corrent en un circuit. Normalment és usat per evitar la descàrrega de la bateria.
Efecte fotovoltaic
L'efecte fotovoltaic és l'efecte que permet transformar l'energia solar en energia elèctrica. L'efecte fotovoltaic és l'efecte que permet transformar l'energia solar en energia elèctrica.
Efecte hivernacle
L’efecte hivernacle permet l’atmosfera deixar passar la radiació solar i dificulta la sortida d’energia tèrmica del planeta. L’efecte hivernacle permet l’atmosfera deixar passar la radiació solar i dificulta la sortida d’energia tèrmica del planeta.
Eficiència
Pel que fa a cèl·lules solars és el percentatge d'energia solar que és transformada en energia elèctrica per la cèl·lula. En funció de la tecnologia i la producció tècnica, aquest varia entre un 5% i un 30%.
Electricitat
L'electricitat és la forma d'energia que produeix efectes lluminosos, mecànics, calorífics, químics, etc., i que es deu a la separació o moviment dels electrons que formen els àtoms. L'electricitat és la forma d'energia que produeix efectes lluminosos, mecànics, calorífics, químics, etc., i que es deu a la separació o moviment dels electrons que formen els àtoms.
Electròlit
 En el cas de les bateries emprades en sistemes fotovoltaics, és una solució diluïda d'àcid sulfúric en què es verifiquen els diferents processos que permeten la càrrega i descàrrega de la bateria.