Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Exemples d'energia solar: aplicacions i usos

Exemples d'energia solar: aplicacions i usos

L'energia solar és una de les fonts denergia renovables més populars. Es tracta d'un tipus d'energia neta que els darrers anys s'ha potenciat enormement per reduir el consum de combustibles fòssils.

Els usos de l'energia solar es poden dividir en dos grans grups: l'energia solar fotovoltaica, i la tèrmica. L'energia fotovoltaica es fa servir exclusivament per generar electricitat. D'altra banda, l'energia solar tèrmica serveix per utilitzar l'energia tèrmica directament però també per generar energia elèctrica.

Els sistemes solars poden ser actius o passius. L'energia solar passiva és la manera d'aprofitar el Sol sense haver de subministrar cap energia addicional perquè funcioni. Aquestes tècniques s'utilitzen especialment a l'arquitectura bioclimàtica. D'altra banda, l'energia solar activa requereix algun sistema energètic addicional que pot ser per orientar els panells solars o per bombar aigua.

A continuació, exposem alguns exemples d'aplicacions de l'energia solar:

Habitatges aïllats amb panells solars

Es tracta d'instal·lacions amb panells solars compostos per cèl·lules fotovoltaiques instal·lats per generar energia elèctrica. En habitatges aïllats, refugis de muntanya etc. resulten molt útils a causa de la dificultat de connectar-se a la xarxa elèctrica.

De vegades, aquestes instal·lacions van acompanyades d'algun sistema d'energia eòlic addicional.

Enllumenat públic solar

De vegades connectar l'enllumenat públic a la xarxa elèctrica és més costós que instal·lar un petit panell fotovoltaic amb una bateria a cada fanal. D'aquesta manera, la bateria solar es carrega durant el dia i transforma l'energia acumulada a la llum durant la nit.

Centrals fotovoltaiques

Són grans extensions amb plaques fotovoltaiques instal·lades. L'objectiu és generar electricitat per subministrar a la xarxa elèctrica.

Freqüentment, les plaques solars estan instal·lades amb un sistema de seguiment solar per optimitzar l'orientació de la placa a la posició del sol mitjançant l'ajuda d'un motor elèctric.

Cotxes solars

Els cotxes solars són cotxes elèctrics que disposen de panells solars per alimentar la bateria del cotxe. En general, aquesta solució no és suficient per a un ús normal del vehicle, però el seu ús permet augmentar-ne l'autonomia.

Cuines solars

Les cuines solars són sistemes de concentració solar. Amb l'ajuda de miralls o la radiació es concentra en un punt per elevar la temperatura i poder cuinar.

Escalfadors solars

Els escalfadors solars són un conjunt d'elements disposats per obtenir aigua calenta gràcies a l'energia solar. Els elements bàsics dels escalfadors solars són un col·lector solar tèrmic i un acumulador solar per emmagatzemar aigua calenta.

L'aigua calenta obtinguda amb aquest sistema es coneix com a aigua calenta sanitària (ACS) que serveix per a ús domèstic i per a la calefacció.

La majoria daquests sistemes funcionen amb energia solar passiva. 

Climatització de piscines

L´energia solar tèrmica de baixa temperatura és una opció excel·lent per escalfar l´aigua d´una piscina amb un cost energètic molt baix. Aquesta tècnica es realitza mitjançant col·lectors solars pels quals es fa circular laigua de la piscina durant les hores de radiació solar.

Calculadores

Les calculadores són un exemple denergia solar aplicada en petits dispositius. L'energia que consumeix una calculadora és molt reduïda, per la qual cosa amb un conjunt reduït de cèl·lules fotovoltaiques és suficient.

D'aquesta manera, no cal utilitzar piles ni productes químics que perjudiquen el medi ambient.

La fotosíntesi

La fotosíntesi és un clar exemple d'aprofitament de l'energia solar perquè és un procés biològic mitjançant el qual les plantes, algues i algunes bacteris utilitzen la llum del sol per convertir-la en energia química emmagatzemada en forma de glucosa.

Durant la fotosíntesi, aquests organismes capturen la llum solar a través de pigments com la clorofil·la i la converteixen en energia que s'utilitza per combinar diòxid de carboni i aigua en una sèrie de reaccions químiques, produint oxigen com a subproducte.

Així, l'energia solar es converteix en energia química, que després pot ser utilitzada per aquests organismes com a font d'aliment i, alhora, serveix de base per a la cadena alimentària d'altres éssers vius, demostrant com la llum solar és el motor principal de la vida a la Terra.

Autor:
Data de publicació: 15 de desembre de 2022
Última revisió: 15 de desembre de 2022