Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Energia solar activa

Energia solar activa

L'energia solar activa classifica les tecnologies relacionades amb l'aprofitament de l'energia solar que utilitzen equipaments mecànics o elèctrics per millorar el rendiment o per processar l'energia obtinguda ja sigui convertint-la en energia elèctrica o mecànica. Aquests equipaments poden ser ventiladors, bombes d'aigua, etc.

Per contra, els sistemes solars que no utilitzen aquests dispositius es classifiquen com a sistemes d' energia solar passiva.

Exemples d'energia solar activa

Les aplicacions de l'energia solar activa es poden classificar de dos tipus:

  • Energia solar tèrmica
  • Energia solar fotovoltaica

Energia solar tèrmica

L'energia solar tèrmica aprofita les propietats de la termodinàmica per augmentar la temperatura d'un fluid augmentant la seva energia calorífica i, per tant, la seva entropia. En aquesta forma d'aprofitament de l'energia solar no es genera electricitat.

Els sistemes d'aigua calenta sanitària que no estan basats en el sistema termosifó utilitzen bombes d'aigua i ventiladors per fer circular l'aigua per dins dels seus circuits. Per aquest motiu, aquests sistemes es classificarien com a energia solar activa. En canvi, els sistemes d'aigua solar que utilitzen termosifó, la circulació de l'aigua es realitza mitjançant la diferència de densitats entre aigua calenta i aigua freda no necessiten mecanismes externs i, per tant, es classifiquen com a sistemes d' energia solar passiva.

La majoria dels col·lectors solars es col·loquen sobre suports fixos amb una orientació calculada perquè puguin captar la major quantitat de radiació solar durant el dia i durant l'any. Però aquests col·lectors serien més eficients si poguessin modificar la seva orientació respecte al Sol depenent del dia de l'any i de l'hora del dia.

Hi ha sistemes per poder modificar l'orientació dels col·lectors solars. En cas que aquests sistemes siguin mecànics es tractaria de sistemes d'energia solar activa.

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és clarament un sistema d'energia solar activa. Gràcies a l'efecte fotovoltaic els panells fotovoltaics poden generar electricitat que posteriorment passarà per transformadors i altres elements externs.

Igual que en l'energia solar tèrmica, els panells solars poden ser orientats mitjançant un petit motor elèctric per a orientar-los de la forma més eficient cap al Sol. Aquest motor seria un altre element extern.

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 20 de abril de 2017