Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Energia solar activa

Energia solar activa

L'energia solar activa abraça els sistemes de captació solar que utilitzen dispositius mecànics o elèctrics per potenciar l'eficiència de les plaques solars i per convertir l'energia solar capturada en energia elèctrica o mecànica. Entre aquests dispositius hi ha ventiladors, bombes d'aigua i seguidors solars, entre d'altres.

En contrast, els sistemes solars que no fan ús d'aquests dispositius es cataloguen com a sistemes d'energia solar passiva, els quals aprofiten directament la radiació solar.

Un exemple d'energia solar activa és un seguidor solar . Els seguidors solars s'utilitzen ocasionalment per millorar el rendiment de les plaques fotovoltaiques en mantenir-los constantment orientats cap al sol.

Arquitectura solar activa

Energia solar activaL'arquitectura solar activa és una branca del disseny arquitectònic que s'enfoca a la incorporació de sistemes i tecnologies específiques per capturar i utilitzar l'energia solar de manera directa.

A diferència de l'arquitectura solar passiva, que se centra en la disposició d'elements arquitectònics per maximitzar la llum natural i el guany de calor, l'arquitectura solar activa involucra components tecnològics que converteixen la radiació solar en energia utilitzable, com ara electricitat o calor.

Aquests sistemes actius poden incloure panells fotovoltaics per generar electricitat a partir de la radiació solar, col·lectors solars tèrmics que capturen la calor solar per a aplicacions de calefacció daigua o calefacció ambiental, i sistemes de seguiment solar que orienten de manera dinàmica els panells solars per seguir la trajectòria del sol durant el dia i maximitzar la captura denergia.

Tipus d'energia solar activa

Lenergia solar activa pot ser fotovoltaica i tèrmica.

Energia solar tèrmica

L'energia solar tèrmica aprofita la radiació solar de manera directa per obtenir calor. En general, aquest tipus denergia sutilitza per al subministrament daigua calenta sanitària. No obstant això, les centrals solars tèrmiques utilitzen aquesta tecnologia per generar electricitat - els anomenats concentradors solars.

Aigua calenta sanitària i calefacció solar activa

Els sistemes d‟aigua calenta sanitària (ACS) sense termosifó utilitzen bombes d‟aigua i altres elements per fer circular l‟aigua per dins dels seus circuits.

Energia solar activaAls sistemes amb termosifó, la circulació de l'aigua es realitza mitjançant la diferència de densitats entre aigua calenta i aigua freda. En aquest cas, aquests sistemes no necessiten mecanismes externs i es classifiquen com a sistemes d'energia solar passiva.

Orientació dels col·lectors solars

La majoria dels col·lectors solars es col·loquen sobre suports fixos amb una orientació al sud. L'angle es calcula perquè puguin captar la quantitat més gran de radiació en tot moment. Però aquests col·lectors serien més eficients si poguessin modificar-ne l'orientació respecte al Sol en cada moment.

Energia solar de concentració

En el cas de lenergia solar de concentració cal instal·lar sistemes de seguiment solar. Aquest tipus dinstal·lacions necessita focalitzar la radiació solar rebuda en un punt. Per aconseguir-ho, els miralls han d'adaptar la seva inclinació en relació amb la posició del Sol .

La funció d'aquest tipus de sistemes es fa servir a les centrals solars tèrmiques amb l'objectiu de generar electricitat.

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar activa fotovoltaica és clarament un sistema actiu. Els panells fotovoltaics són els encarregats de generar electricitat. La transformació en energia elèctrica es realitza a les cèl·lules fotoelèctriques que componen el mòdul.

Tot seguit, l'energia generada passa per transformadors i altres elements externs.

Per augmentar l'eficiència podem orientar els panells solars amb un motor elèctric. El rendiment òptim d‟un panell solar s‟obté quan la radiació solar incideix de forma perpendicular.

Sovint aquestes instal·lacions esdevenen plantes d'energia solar híbrida. Un sistema solar híbrid és un sistema solar que rep el suport energètic daltres fonts denergia. En aquest cas, la font denergia pot ser un generador elèctric o altres fonts denergia renovable com leòlica.

Diferències entre energia solar activa i passiva

Lenergia solar tèrmica activa pot tenir fraccions destalvi solar més altes que els sistemes passius a causa de la millor transferència i transport de calor.

Un mètode híbrid interessant és fer servir un panell solar per operar bombes o ventiladors. Es pot fer servir una anàlisi de dades, utilitzant programari de termodinàmica de calor, per comparar els resultats de diverses estratègies solars actives i passives.

Els sistemes solars passius no requereixen energia addicional per operar i, per tant, tenen zero costos de manteniment. A més, no emeten gasos d'efecte hivernacle, per la qual cosa no contribueixen a empitjorar el canvi climàtic.

Autor:
Data de publicació: 20 d’abril de 2017
Última revisió: 24 d’octubre de 2023