Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Avantatges de l'energia solar

Avantatges de l'energia solar

L'energia solar permet aprofitar l'energia que prové de la radiació solar. Una manera d'aprofitar la llum solar és convertir la radiació en energia elèctrica (energia solar fotovoltaica) o en energia tèrmica (energia solar tèrmica). L'energia solar fotovoltaica requereix un procés químic per obtenir un corrent contínua, mentre que l'energia solar tèrmica únicament requereix d'un procés termodinàmic.

Les característiques de l'energia solar impliquen certs avantatges respecte a altres fonts d'energia. Principalment si les altres fonts d'energia són energies no renovables que provenen de combustibles fòssils. Però encara que es compari l'energia soalr amb altres fonts d'energia renovable també es poden apreciar alguns avantatges.

Malgrat que les característiques són diferents en instal·lacions solars fotovoltaiques i en instal·lacions solars tèrmiques tractarem els avantatges de forma global.

Els principals avantatges de l'energia solar són les següents:

  • L'energia solar és una energia renovable i, per tant, és inesgotable
  • Baixa contaminació i respecte al medi ambient.
  • Instal·lacions amb un reduït cost d'instal·lació i manteniment.
  • Favorable per a llocs aïllats.
  • Opinió pública favorable.
  • En el cas de l'energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa, té l'avantatge que es pot vendre la sobreproducció dels panells solars en moments en què no es necessita consumir tota l'energia produïda.

Font d'energia inesgotable

L'avantatge més destacable de l'energia solar és que es tracta d'una energia renovable, per la qual cosa es considera inesgotable. Aquest tipus d'energia prové del Sol per la qual cosa no s'esgotarà mentre no s'esgoti el Sol.

L'energia que emet el Sol no és inesgotable, però se sap estima que li queda una vida de 5.000 milions d'anys. Per això motiu, a escala humana, es considera l'energia solar inesgotable.

Baixa contaminació i respecte al medi ambient

Un gran avantatge de l'energia solar està relacionada amb la baixa contaminació en el medi ambient. Aquesta propietat ajuda a rebaixar l'efecte hivernacle.

Des del punt de vista de la contaminació distingim dos moments:

  • Durant la fabricació dels equips solars. En aquest procés la contaminació no és inexistent, però és reduïda i controlable. Cal tenir en compte que la fabricació de panells solars, bateries i altres elements requereix un consum d'energia elèctrica. Així mateix, també necessita de certs materials contaminants (plàstics, metalls, etc.) que en finalitzar el seu cicle útil hauran de ser reciclats.
  • Durant la producció d'energia solar. En funcionament les instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques no generen cap tipus de contaminació mediambiental. A diferència de les energies no renovables, com les centrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils, les centrals solars no contribueixen a l'efecte hivernacle ni a l'escalfament global del planeta.

Manteniment i cost de les instal·lacions solars

Les instal·lacions solars, especialment en habitatges, tenen l'avantatge que no requereixen un gran manteniment, els costos en manteniment són mínims.

Els panells solars cada dia són més forts i el seu cost està disminuint amb el temps. Això permet que l'energia solar sigui econòmicament una solució cada vegada més viable.

Dins dels diferents tipus d'instal·lacions solars destaquem la instal·lacions d'energia solar tèrmica respecte a les d'energia solar fotovoltaica. El principal avantatge d'aquestes instal·lacions solars és el seu baix cost d'inversió. Aquest tipus d'instal·lacions generalment s'empren per escalfar aigua i utilitzar-la com aigua calenta sanitària o calefacció.

L'ús de la radiació solar és gratuït.

Accessibilitat energètica

Energia solar a llocs allunyats L'energia solar és un excel·lent recurs per als llocs de difícil accés o molt lluny de les xarxes elèctriques instal·lades. Per exemple, refugis, cases de muntanya, etc. Depenent de les característiques de l'entorn, l'energia solar pot suposar un gran avantatge respeenergías renovables.

Per a la seva instal·lació a petita escala no requereix grans inversions en línies de transmissió.

Als països tropicals, el rendiment de l'energia solar és encara més gran a causa de la quantitat de radiació solar que reben anualment en gairebé tot el territori.

Opinió pública favorable a les energies renovables

L'energia solar és una energia renovable. El seu aprofitament no implica un esgotament dels recursos naturals. Aquesta característica fa que, en general, l'energia solar tingui una alta acceptació i popularitat entre la població.

En comparació amb altres fonts d'energia no renovable es percep com una font d'energia neta, i sostenible; un gran avantatge respecte a l'energia fòssil generada amb carbó, petroli o gas natural.

En comparació amb altres fonts d'energia renovable la percepció respecte a la sostenibilitat és similar, però respecte a l'impacte al medi ambient encara té cert avantatge. Aquesta diferència es deu a l'impacte visual dels molins de vent en el cas de l'energia eòlica o l'impacte de la construcció d'un pantà en el cas de l'energia hidràulica.

Un altre aspecte a favor de l'energia solar és la seguretat, sobretot si es compara l'energia nuclear. La percepció general de la població és que el risc que s'assumeix en cas d'accident en una planta d'energia solar és pràcticament nul, mentre que en una central nuclear l'impacte és màxim.

Autor:

Data de publicació: 23 de abril de 2018
Última revisió: 4 de novembre de 2019