Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Avantatges i desavantatges de l'energia solar

Avantatges i desavantatges de l'energia solar

En general, tant l'energia solar fotovoltaica i, sobretot, l'energia solar tèrmica tenen una molt bona acceptació social. No obstant això, convé conèixer els avantatges i desavantatges de l'energia solar per a reforçar o contrastar la nostra opinió.

Els paràmetres per avaluar la viabilitat d'aquest tipus d'energia són variats. Entre ells, destaquem: l'eficiència energètica, la contaminació, la seguretat i el cost.

D'entrada, hem d'entendre que hi ha dos tipus d'energia solar:

En els següents apartats analitzem els avantatges i inconvenients de l'energia solar de la manera més objectiva possible.

Avantatges de l'energia solar

 1. L'energia solar és una energia renovable. Per tant, és inesgotable. Tot i que el sol té una vida limitada, a escala humana es considera inesgotable.

 2. Baixa contaminació i respecte per l'entorn. La producció d'energia elèctrica o d'aigua calenta sanitària no és contaminant ni genera gasos d'efecte hivernacle. L'ús d'aquesta tecnologia implica que es poden reduir les energies que utilitzen combustibles fòssils. Per aquesta raó se la considera una energia neta.

 3. Instal·lacions amb un reduït cost d'instal·lació. El cost d'una instal·lació solar comparat amb altres tipus d'instal·lacions com ara una central nuclear són molt baixos.

 4. Baix cost de manteniment. La majoria dels sistemes solar actuals no requereixen gaire manteniment. Els panells solars residencials generalment només requereixen neteja un parell de vegades a l'any.

 5. Favorable per a llocs aïllats. En casos en què és difícil l'accés a la xarxa elèctrica la instal·lació de panells fotovoltaics o col·lectors solars és una molt bona opció.

 6. Silenciosa. En instal·lacions d'energia solar no hi ha parts mòbils involucrades. Per tant, no hi ha soroll associat. Això és un punt favorable en comparació a altres tecnologies renovables com les turbines eòliques.

 7. Es pot usar en múltiples aplicacions. Es pot utilitzar per generar electricitat en llocs que no tenen connexió a la xarxa, per destil·lar aigua o fins i tot per alimentar satèl·lits en l'espai.

 8. Bona disponibilitat. L'energia solar està disponible a tot el món.

 9. Opinió pública favorable. En general, l'opinió pública està a favor de l'ús d'energia solar. La percepció de la població és aprofitar l'energia solar és una opció sostenible. 

Desavantatges de l'energia solar

 1. L'eficiència energètica és pobre comparada amb altres fonts d'energia. La relació de la quantitat d'energia rebuda amb la quantitat d'energia elèctrica generada és baixa. especialment en comparació amb altres fonts d'energia com la nuclear.

 2. El cost econòmic comparat amb altres opcions. El cost de la inversió de les grans plantes solars és elevat.

 3. El rendiment està en funció del clima. Per exemple, en zones amb cels habitualment ennuvolats el rendiment és molt baix.

 4. Limitacions en l'horari solar. En certes zones l'horari solar és més curt. Una altra limitació és la inclinació del Sol respecte a la superfície del panell solar. En certes regions la inclinació de la radiació solar no és adequada.

 5. Limitacions per emmagatzemar l'energia generada. Degut a que les hores on es pot obtenir energia elèctrica no sempre coincideixen amb les hores en què es necessita, convé emmagatzemar l'energia. Per a això, hi ha bateries solars i dipòsits d'aigua calenta, però l'eficiència encara és molt baixa.

 6. Impacte ambiental. Malgrat que l'energia solar es considera una energia neta també té elements que perjudiquen el medi ambient.

Autor:
Data de publicació: 24 d’abril de 2015
Última revisió: 14 de juny de 2020