Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Desavantatges de l'energia solar

Desavantatges de l'energia solar

Les característiques de l'energia solar impliquen certs avantatges respecte a altres fonts d'energia.

Malgrat que les característiques són diferents en instal·lacions solars fotovoltaiques i en instal·lacions solars tèrmiques tractarem els desavantatges de forma global.

Determinats inconvenients de l'energia solar poden implicar que una instal·lació solar pugui ser inviable. Els aspectes a considerar són els següents:

  • L'eficiència energètica és pobre comparada amb altres fonts d'energia.
  • El cost econòmic comparat amb altres opcions.
  • El rendiment està en funció de la climatologia.
  • Limitacions en l'horari solar.
  • Limitacions per emmagatzemar l'energia generada

Desavantatges relacionades amb l'eficiència energètica

Per avaluar l'eficiència energètica cal tenir en compte l'energia i els recursos que es consumeixen per fabricar els elements d'una instal·lació.

Un desavantatge de l'energia solar està en el cost inicial. Un panell solar consumeix una gran quantitat d'energia per ser fabricat. L'energia per a la fabricació d'un panell solar pot ser més gran que la potència generada per ell al llarg de la seva vida útil. No obstant això, aquest cost és inferior en una instal·lació d'energia solar tèrmica que en una instal·lació d'energia solar fotovoltaica.

Cost econòmic comparat amb altres fonts d'energia

Els preus són molt alts en comparació amb altres fonts d'energia. Especialment al que es refereix a l'energia solar fotovoltaica.

A nivell de cost, l' energia fotovoltaica competeix amb el cost de l'energia fòssil generada mitjançant combustibles fòssils o l'energia nuclear. El preu per quilowatt generat en l'energia nuclear és molt més competitiu però aquesta font d'energia no renovable té l'inconvenient de la seguretat.

El desavantatge de la dependència climatològica

La radiació solar varia segons la climatologia. Hi ha una variació en les quantitats produïdes d'acord amb la situació del temps (pluja, neu) que dificulten la previsió energètica.

El principal desavantatge de la climatologia és que no permet fer previsions de producció molt exactes a curt termini. A més, aquesta característica pot convertir l'energia solar en una opció desencertada en llocs amb una gran quantitat de dies ennuvolats.

Per solucionar aquest inconvenient es requereix una font energètica alternativa o l'ús de bateries per als dies que les condicions atmosfèriques no siguin bones o per la nit. Les instal·lacions d'energia solar tèrmica disposen d'un dipòsit d'aigua calenta on s'emmagatzema l'energia tèrmica en forma d'aigua calenta.

L'inconvenient de l'horari solar

La gran desavantatge de l'energia solar és que un dels moments de més demanda energètica precisament és quan no hi ha radiació solar: a la nit. Per aquest motiu es requereix d'algun sistema d'emmagatzematge d'energia.

Es dóna el cas que les ubicacions en latituds mitjanes i altes (per exemple, Finlàndia, Islàndia, Nova Zelanda i el sud d'Argentina i Xile) pateixen caigudes sobtades de la producció durant els mesos d'hivern a causa de la menor disponibilitat diària d'energia solar.

A més de l'horari en què hi ha radiació solar cal tenir en compte la posició del Sol. El rendiment dels panells solars millorarà depenent de la inclinació del Sol. Generalment, en èpoques d'hivern el Sol va molt baix durant el dia de manera que la radiació que s'aprofita és menor.

Emmagatzematge de l'energia

Per tots els inconvenients analitzats es requereix d'un sistema d'emmagatzematge eficient. Avui dia hi ha bateries i altres elements per emmagatzemar energia elèctrica però no hi ha cap sistema per emmagatzemar grans quantitats d'energia que sigui realment eficient.

Les bateries es necessiten en el cas de l'energia elèctrica generada mitjançant panells fotovoltaics, mentre que en l'energia solar tèrmica generada mitjançant col·lectors solars es necessita la instal·lació de tancs ben aïllats tèrmicament per mantenir l'aigua calenta que contenen. La radiació solar permet pujar la temperatura del fluid, el que implica un augment de l'energia tèrmica. Si aquests tancs aconsegueixen que aquesta temperatura no baixi significarà que l' energia calorífica tampoc es perd.

Malgrat tot, les formes d'emmagatzematge de l'energia solar són ineficients en comparació, per exemple, amb els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) o l'energia hidràulica que mantenint l'aigua a certa altura es manté la seva energia potencial sense pèrdues, pràcticament.

Autor:

Data de publicació: 23 de abril de 2018
Última revisió: 23 de abril de 2018