Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Desavantatges de l'energia solar

Desavantatges de l'energia solar

Els principals inconvenients de l'energia solar són:

 • Impacte ambiental a les grans instal·lacions solars.

 • El rendiment està en funció de la climatologia.

 • Limitacions en l'horari solar que varia depenent de l'època de l'any.

 • L'eficiència energètica és pobre comparada amb altres tipus d'energia.

 • El cost econòmic comparat amb altres opcions.

 • Limitacions per emmagatzemar l'energia generada per les plaques solars.

Hi ha dos tipus d'instal·lacions solars diferents: les fotovoltaiques i les tèrmiques. Cada un d'aquests tipus d'instal·lació presenta avantatges i desavantatges diferents.

Com afecta l'energia solar en el medi ambient?

L'energia solar és molt menys perjudicial que la combustió de combustibles fòssils. No emet gasos d'efecte hivernacle però té altres desavantatges:

 • Ús de terra. Les instal·lacions solars a gran escala necessiten grans superfícies de terra. Això pot comportar la degradació de la terra i la pèrdua d'hàbitat.

 • Ús de l'aigua. A les plantes termosolars s'utilitza aigua per refrigerar i per a la neteja de les superfícies reflectants.

 • Materials perillosos. El procés de fabricació de cèl·lules fotovoltaiques inclou una sèrie de materials perillosos.

Per què el clima pot ser un inconvenient per a l'energia solar?

La radiació solar varia segons la climatologia. Hi ha una variació en les quantitats produïdes d'acord amb la situació del temps (pluja, neu) que dificulten la previsió energètica. Aquesta variació no permet fer previsions. 

Per solucionar aquest inconvenient es pot optar per alguna d'aquestes opcions:

 • Una font energètica alternativa (eòlica o generadors elèctrics)

 • L'ús de bateries en instal·lacions fotovoltaiques.

 • Instal·lació d'un dipòsit d'aigua calenta o acumulador a les instal·lacions d'energia solar tèrmica.

Per què l'horari solar és un desavantatge?

El gran desavantatge de l'energia solar es produeix a la nit. Quan hi ha més demanda energètica és quan no hi ha radiació solar.

Les ubicacions en latituds mitjanes i altes pateixen caigudes sobtades de la producció durant l'hivern.

L'horari solar també té influència en la inclinació de la radiació solar. El rendiment dels panells solars varia depenent de la inclinació del Sol.

Baixa eficiència energètica

Per avaluar l'eficiència energètica cal tenir en compte l'energia i els recursos que es consumeixen per fabricar els elements d'una instal·lació.

Els mòduls fotovoltaics consumeixen una gran quantitat d'energia per a ser fabricats. L'energia per a la fabricació d'un panell solar pot ser més gran que la potència generada per ell al llarg de la seva vida útil.

Cost econòmic comparat amb altres fonts d'energia

La inversió inicial d'una gran planta solar és elevada en comparació amb altres fonts d'energia renovable. Especialment al que es refereix a l'energia solar fotovoltaica que requereix de grans extensions de mòduls fotovoltaics.

L'energia fotovoltaica competeix en menor mesura amb el cost dels combustibles fòssils o l'energia nuclear. El gran avantatge de l'energia nuclear és que el preu per quilowatt generat és molt competitiu.

Emmagatzematge de l'energia

A causa de la irregularitat de la capacitat de producció es requereix de sistemes d'emmagatzematge eficients. Per a això, hi ha bateries i altres elements però no són realment eficients.

Les bateries es necessiten en el cas de l'energia elèctrica generada mitjançant panells fotovoltaics. D'altra banda, l'energia solar tèrmica generada mitjançant col·lectors solars necessita la instal·lació de tancs ben aïllats.

Autor:
Data de publicació: 23 d’abril de 2018
Última revisió: 18 d’agost de 2020