Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lacions fotovoltaiques aïllades

Instal·lacions fotovoltaiques aïllades

Aquestes instal·lacions es fan servir sobretot en aquells emplaçaments en els quals no es té accés a la xarxa elèctrica i resulta més econòmic instal·lar un sistema fotovoltaic que estendre una línia entre la xarxa i el punt de consum. L'electricitat generada es destina a autoconsum.

Les principals aplicacions dels sistemes aïllats són:

  • Electrificació d'habitatges i edificis, principalment per a il·luminació i electrodomèstics de baixa potència
  • Enllumenat públic
  • Aplicacions agropecuàries i ramaderes
  • Bombament i tractament d'aigua
  • Antenes de telefonia aïllades de la xarxa
  • Senyalització i comunicacions

Elements d'una instal·lació solar fotovoltaica aïllades de la xarxa elèctrica

Instal·lació energia solar fotovoltaica a un refugi aïllat La configuració bàsica de les instal·lacions aïllades de la xarxa elèctrica està composta pel generador fotovoltaic, un regulador de càrrega i una bateria. La bateria és l'element encarregat d'acumular l'energia lliurada pels panells durant les hores de major radiació per al seu aprofitament durant les hores de baixa o nul·la insolació. El regulador de càrrega controla la càrrega de la bateria evitant que es produeixin sobrecàrregues o descàrregues excessives que disminueixen la seva vida útil. Amb aquesta configuració el consum es produeix en corrent continu.

Una altra configuració bàsica és el bombament solar, compost pels panells, un petit equip i la bomba, en el qual es bomba aigua quan hi ha sol, no necessitant bateries.

La configuració més utilitzada en habitatges és la composta pel generador fotovoltaic, regulador de càrrega, bateries i inversor, aquest últim per convertir l'energia acumulada en les bateries en corrent altern, que és la utilitzada per a la majoria de les aplicacions.

Per al càlcul d'aquest tipus d'instal·lacions, els criteris de disseny són diferents. En les instal·lacions connectades a xarxa, s'intenta maximitzar la producció anual, orientant al sud i amb la inclinació més favorable. En canvi, per a les instal·lacions aïllades, el criteri ha de ser perquè produeixi al màxim en el mes més desfavorable, desembre, i així la resta de l'any tindrà com a mínim l'energia calculada per al pitjor mes, cobrint sempre les necessitats.

valoración: 4 - votos 2

Última revisió: 21 de març de 2017