Menu

Figures geomètriques

Àrea d'una figura geomètrica

Àrea d'una figura geomètrica

El concepte dàrea és fonamental en la geometria, una branca de les matemàtiques que es dedica a lestudi de les formes i les propietats espacials. L'àrea d'una figura geomètrica és una mesura que ens permet quantificar l'extensió d'una superfície al pla oa l'espai tridimensional.

Comprendre què és l'àrea i com calcular-la és essencial en una varietat de camps, des de la construcció i l'arquitectura fins a la física i l'enginyeria.

Què és l'àrea?

L'àrea és una mesura que ens indica quant espai ocupa una figura geomètrica en un pla o espai tridimensional. En altres paraules, l'àrea ens permet respondre la pregunta: "Quant espai hi ha dins aquesta figura?" L'àrea s'expressa en unitats quadrades, com metres quadrats (m²) o centímetres quadrats (cm²), depenent del sistema d'unitats que s'estigui utilitzant.

L'àrea és una propietat intrínseca d'una figura geomètrica i no depèn de la seva posició o orientació al pla oa l'espai. Per exemple, l'àrea d'un quadrat de 5 cm de costat sempre és 25 cm², sense importar com es giri o mogui el quadrat.

Càlcul de l'àrea de figures geomètriques bàsiques

El càlcul de l'àrea de figures geomètriques bàsiques es basa en fórmules específiques per a cada tipus de figura. Aquí hi ha algunes de les fórmules més comunes:

 1. Àrea del rectangle: L'àrea d'un rectangle es calcula multiplicant la longitud de la base (b) per l'alçada (h). La fórmula és: A = b * h.

 2. Àrea del triangle: L'àrea d'un triangle es calcula multiplicant la longitud de la base (b) per l'alçada (h) i dividint-ne el resultat entre 2. La fórmula és: A = (b * h) / 2.

 3. Àrea del cercle: L'àrea d'un cercle es calcula utilitzant la fórmula A = π * r², on π (pi) és una constant aproximadament igual a 3.14159 ir és el radi del cercle.

 4. Àrea del quadrat: L'àrea d'un quadrat es calcula elevant al quadrat la longitud d'un costat. La fórmula és: A = L², on L és la longitud dun costat del quadrat.

Aquestes són només algunes de les fórmules bàsiques per calcular l'àrea de figures geomètriques simples. Tot i això, hi ha fórmules més complexes per a figures més complicades, com l'àrea d'un trapezi, l'àrea d'un paral·lelogram, entre d'altres.

L'àrea als cossos geomètrics

El càlcul d‟àrees en cossos geomètrics és una extensió del concepte d‟àrea que s‟aplica a figures tridimensionals en lloc de figures planes. L'àrea d'un cos geomètric correspon a la suma de les àrees de totes les figures geomètriques que formen les cares.

A continuació esmentem alguns exemples:

 • Àrea de la superfície d'un cub: es calcula sumant l'àrea de cadascuna de les sis cares. Com totes les cares són iguals, pots fer servir la fórmula: Àrea total del cub = 6 * (costat) 2 .

 • Àrea de la superfície dun prisma: se suma làrea de cadascuna de les cares laterals i les dues bases. La fórmula general és: àrea total del prisma = 2 * àrea de la base + perímetre de la base * alçada del prisma.

 • Àrea de la superfície duna piràmide: es calcula sumant làrea de la base i làrea de les cares laterals. La fórmula general és: àrea total de la piràmide = àrea de la base + 0.5 * perímetre de la base * apotema de la piràmide.

 • Àrea de la superfície dun cilindre: se suma làrea de les dues bases circulars i l'àrea de la superfície lateral. La fórmula és: àrea total del cilindre = 2 * àrea de la base + circumferència de la base * alçada del cilindre.

 • Àrea de la superfície d'una esfera: L'àrea de la superfície d'una esfera es calcula utilitzant la fórmula: àrea de l'esfera = 4π * (ràdio) 2 , on "ràdio" és el radi de l'esfera i π (pi) és una constant aproximadament igual a 3.14159.

 • Àrea de superfície d'un con: L'àrea total de la superfície d'un con es calcula sumant l'àrea de la base circular i l'àrea de la superfície lateral. La fórmula és: àrea total del con = àrea de la base + π * ràdio * generatriu, on la "generatriu" és la longitud d'un segment que connecta el vèrtex del con a la vora de la base.

Aplicacions de l'àrea a la vida quotidiana

El concepte dàrea té aplicacions significatives en una varietat de camps i situacions de la vida quotidiana.

Àrea d'una figura geomètrica: què és, concepte i exemples de càlculA continuació, es presenten algunes de les aplicacions més rellevants:

 • A la construcció i l'arquitectura, el càlcul de l'àrea és essencial per determinar la quantitat de materials necessaris per construir una estructura.
 • A l'agricultura, el càlcul de l'àrea s'utilitza per determinar la quantitat de terra cultivable disponible en un terreny, cosa que ajuda els agricultors a planificar la sembra de cultius ia estimar la producció agrícola.
 • Els enginyers civils utilitzen l'àrea per dissenyar carreteres, ponts i altres infraestructures i calcular la quantitat de terra que cal excavar o emplenar en un projecte de construcció.
 • A la cartografia, l'àrea s'utilitza per mesurar i representar la superfície de la Terra en mapes.
 • A les ciències naturals, l'àrea s'utilitza per mesurar la superfície d'ecosistemes, com ara boscos, llacs i oceans.
 • En física, el càlcul de l'àrea pot ser rellevant per determinar la força neta exercida sobre un objecte o per analitzar la distribució de càrregues elèctriques en una superfície.
Autor:
Data de publicació: 10 d’octubre de 2023
Última revisió: 10 d’octubre de 2023